Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €345 εκατ. από την Τρ. Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει την οικονομική της θέση όπως και τη θέση της στην αγορά παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος κ. Α. Ηλιάδης

Την αύξηση κεφαλαίου ύψους 345 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές με τιμή άσκησης τα 2 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος κ. Α. Ηλιάδης δήλωσε: «Η Τράπεζα Κύπρου αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία τα δύο τελευταία δύσκολα έτη, ενισχύοντας την παρουσία της και σημειώνοντας συνεχώς ικανοποιητική κερδοφορία. Με έναν ιδιαίτερα ισχυρό ισολογισμό σε ρευστά στοιχεία, οργανική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει την οικονομική της θέση, όπως και τη θέση της στην αγορά, παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση».
Η τράπεζα θα εκδώσει έως 172.630.273 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέλθει σε 776.836.228 ευρώ διαιρεμένο σε 776.836.228 μετοχές.